REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

________________

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego www.peachee.me, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy prowadzony jest przez Peachee Martyna Grzenkowicz, ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, NIP:5891990158, REGON:386857744 (dalej również jako ,,Sprzedawca”).

Ze Sprzedawcą Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: martyna@peachee.me.

SŁOWNICZEK:

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy sprzedający Produkty na odległość za pośrednictwem Internetu, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych.

Strona produktowa – strona w serwisie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zakupu Produktu) niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Produkt – elementarze pielęgnacyjne dbania o skórę oraz usługi konsultacji kosmetycznej, znajdujące się w asortymencie na Stronie produktowej.

I
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania ofert na Produkty umieszczone na Stronach produktowych Sklepu. Składanie ofert możliwe jest poprzez złożenie zamówienia w serwisie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu lub dla podmiotów niezarejestrowanych, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, danych płatności, w tym podanie danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT/ paragonu (imię, nazwisko, ew. firma, NIP) wybranego sposobu płatności oraz wybranie zamawianego Produktu.
 3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym ofertę Klientem jako kupującym, a Sprzedawcą.
 5. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

II
Warunki techniczne składania zamówień

 1. Warunkiem technicznym korzystania z funkcjonalności Sklepu jest posiadanie poprawnie działającego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Do korzystania ze strony www.peachee.me , w tym przeglądania asortymentu strony oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:
  a) komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  c) włączona obsługa Cookies i Java Script.
 3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.

III
Rejestracja

 1. Sprzedawca może umożliwić rejestrację użytkowników w serwisie internetowym.
 2. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail (jest loginem do Sklepu), hasło, zaakceptować Regulamin oraz złożyć wymagane oświadczenia.
 3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego są nieodpłatne.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Usunięcie konta Klienta ze Sklepu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres martyna@peachee.me.
 6. Rejestracja konta nie jest wymagana do dokonania zamówienia w Sklepie, jednakże Sprzedawca może wprowadzać określone promocje i konkursy dla zarejestrowanych Klientów.

IV
Zamówienia

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej należy: wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia znajdujący się na Stronie produktowej, a następnie kliknąć przycisk ,,zamów plan”, uzupełnić dane płatności, wybrać formę płatności za zamawiany Produkt, dopisać w polu UWAGI inne istotne informacje oraz potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku ,,kupuję i płacę”. Przez kliknięcie przycisku ,,kupuję i płacę” Klient składa zamówienie.
 4. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przysłanie do Klienta dokumentu potwierdzającego cenę i warunki zakupu. Potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.
 5. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. Aby Sprzedawca przygotował spersonalizowany Produkt dla Klienta, Klient musi uzupełnić formularz dostępny po zakończeniu płatności. Formularz jest dostępny pod przyciskiem “Wypełnij formularz” na stronie widocznej po zakończeniu płatności lub pod linkiem “Formularz planu pielęgnacyjnego” w treści emaila otrzymanego po złożeniu zamówienia.
 7. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do przygotowania oraz dostarczenia spersonalizowanego Produktu Klientowi w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku niedostarczenia Produktu Klientowi, Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę w związku z zawarciem umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Dziale VII Regulaminu.
 8. Zamówienie jest dostarczane do Klienta za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

V
Cena Produktów oraz formy płatności

 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena zawiera podatek VAT (w aktualnej stawce).
 2. Przed dokonaniem zamówienia Klientowi wskazana będzie łączna kwota jaką będzie musiał uiścić w związku z dokonaniem zamówienia wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, w tym ewentualnymi kosztami dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach: a) przelewu elektronicznego w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
 5. W przypadku braku dokonania płatności w formie przelewu elektronicznego, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep bezpośrednio po złożeniu zamówienia i odesłaniu Klienta przez serwis na stronę internetową podmiotu realizującego płatność umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

VI
Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Produktu bez wad, co oznacza, że Produkt:
  a) ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Klientowi wydany w stanie zupełnym.
 2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Produkt jest wadliwy, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości uiszczonej przez Klienta ceny.
 3. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zaobserwowanych wadach. W przypadku konieczności odesłania Produktu do Sklepu, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć w miarę możliwości dowód zakupu wraz z opisem reklamacji. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres martyna@peachee.me lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz adres poczty elektronicznej lub inny korespondencyjny Klienta składającego reklamację.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Sprzedawcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 8. Spór cywilnoprawny między Konsumentem, a Sprzedawcą z tytułu sprzedawanego Produktu może być zakończony polubownie w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich, przed sądem polubownym prowadzonym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, a także Konsumenci mogą podejmować próby rozstrzygania sporów za pomocą platformy ODR (łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr). Nadto Konsument może dochodzić roszczeń związanych z Umową na drodze postępowania sądowego.

VII
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Produktu do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego pod Regulaminem, jednakże nie jest to obowiązkowe. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpieniu potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta.
 2. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z Produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Zwracany Produkt należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia.
 5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni), z zastrzeżeniem zasad opisanych w części VIII regulaminu „Zwrot należności”.
 6. Koszt zwrotu Produktu obciążają Konsumenta, jeżeli ten wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży wynikające z niniejszego rozdziału, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot odbywa się z powodu niezgodności dostarczonych produktów w stosunku do Zamówienia lub w przypadku produktu uszkodzonego.

VIII
Zwrot należności

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. Sprzedawca może jednak wstrzymać zwrot płatności do czasu przedstawienia przez Klienta potwierdzenia wysłania zwrotnego Produktu.
 2. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 3. Zwrot płatności dokonanych przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, który wskaże Klient po wezwaniu go do przesłania numeru tego rachunku bankowego. W braku takiej możliwości zwrot należności nastąpi przekazem pocztowym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że Klient złoży dodatkowe oświadczenie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe administratora znajdują się na pierwszej stronie Regulaminu.
 3. Administrator przetwarza dane wskazane przez Klientów podczas rejestracji, a także uzupełnione w panelu klienta, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres mail.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  a) wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
  b) sprzedaży Produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
  c) windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  d) obroną przed roszczeniami Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  e) marketingu własnych usług i produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  f) obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
  g) wystawiania faktur oraz przyjmowanie płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego)
  h) realizacji próśb Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
  i) kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
  j) przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgoda).
 5. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy administratora, agenci i przedstawiciele handlowi Administratora, a także biuro rachunkowe oraz kurierzy.
 6. Okres przechowywania danych wynosi:
  a) w zakresie danych znajdujących się formularzu rejestracyjnym – przez okres rejestracji konta w serwisie;
  b) w zakresie danych znajdujących się w umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata od rozwiązania umowy) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat od dnia rozwiązania umowy);
  c) w zakresie danych zawartych na fakturach/paragonach przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 7. Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
 8. Klient w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Klient uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych Usługi nie mogą być świadczone, a tym nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

X
Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 3. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumentów.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2020r.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszają prawa nabytych Klientów.
Znajdź mnie >

COPYRIGHTS © 2020 PEACHEE.ME